Lab members

Previous

Current Lab Members:

Jay Prakash Shukla

Sanket Nagarakar

Soumen Khan

Shital Sarah-Ahaley

Casper Groth

Govada Pravallika

Afsah Hasan

Nelchi Prashali

Avantika Ahiya

Pooja Vaid

Rachel Paul

B Sujoy

Ruchi Wasnik

Prachi Shinde

 

Past Lab Members: Pavan Agrawal, Savita Singh, Naveen Prasad and TTS Harsha Abhijit Awadhiya, Dhanashree Khanale, Swati Budgujar, Anuradha Aritakula, Arkaja Kumar.

 

© LS Shashidhara 2015